III Dziecięce Regaty o Puchar UKS TOLKMICKO

Zawiadomienie o regatach

III Dziecięce Regaty o Puchar UKS TOLKMICKO 17-19.08.2018

1. ORGANIZATOR
1.1.Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Sportowy Tolkmicko. Komandorem Regat będzie Arkadiusz Idzikowski
1.2.Regaty będą rozgrywane na Zalewie Wiślanym przed portem w Tolkmicku, bazą regat i miejscem trzymania
sprzętu będzie Hangar Żeglarski w Tolkmicku, wodowanie sprzętu odbywać się będzie na slipie w porcie.

2. PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing
2017- 2020 oraz Regulaminem i Zasadami Współzawodnictwa PSKO w 2018r, oraz przepisami klasy LASER.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY
3.1.W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
3.2.Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: OPTIMIST grupa B, OPTIMIST UKS (jedna trasa),
OPTIMIST grupa 0, oraz w klasie LASER 4,7. W przypadku gdy grupa liczy mniej niż 3 łodzi, regaty nie
zostaną rozegrane
3.3.Zbiorcze zgłoszenia do regat na załączonych formularzach należy dostarczyć do organizatora w terminie do dnia
18.08.2018 do godz. 10.00.
3.4.Wpisowe do regat wynosi:
▪ 50 zł od zawodnika OPTIMIST gr B oraz LASER 4.7.
▪ 30 zł od zawodnika OPTIMIST gr UKS oraz gr 0.

4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
4.1.Zgłoszeń ostatecznych w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w miejscu trzymania sprzętu w dniu
18.08.2018 w godz. 08.00-10.00.
4.2Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
▪ Aktualna badania lekarskie, licencja za wodnika PZŻ wraz z ubezpieczeniem, składki członkowskie
PSKO na rok 2018 (OPTIMIST grupa B)
▪ Legitymacja szkolna lub dowód osobisty zawodnika. (OPTIMIST grupa UKS i grupa 0 oraz LASER 4,7)
Zgłaszając zawodnika trener własnym podpisem bierze odpowiedzialność za swojego zawodnika
podczas regat.

5. PROGRAM REGAT
5.1.Organizator zapewnia ciepły posiłek po każdym dniu regat (sobota i niedziela)
Dzień Godz
17.08.2018 (piątek)
18.00-20.00 Przyjmowanie zgłoszeń
18.08.2018 (sobota)
10.00 Otwarcie regat
11.00 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
+ 10 min. po zakończeniu wyścigu poprzedniego
Start do kolejnych wyścigów
do. 16.00 Sygnał ostrzeżenia do kolejnych wyścigów
19.08.2018 (niedziela)
10.00 Sygnał ostrzeżenia do kolejnych wyścigów
14.00 Sygnał ostrzeżenia dla ostatniego wyścigu
16.00 Ceremonia zakończenia regat, rozdanie nagród

5.2.Planowane jest rozegranie maksymalnie 7 wyścigów dla każdej z grup
5.3. 19.08.2018r sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu nie będzie podany później niż o godz. 14.00.

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w biurze regat najpóźniej w dniu 19.08.2017 godz.
8.00. Kierownicy ekip, oraz zawodnicy przystępujący do regat indywidualnie, mogą otrzymać na swoją
prośbę IŻ po zakończeniu procedury zgłoszeniowej u organizatora. Wszyscy uczestnicy regat mają bezwzględny
nakaz noszenia na sobie kamizelek asekuracyjnych na wodzie.

7. POMIARY
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi
zostaną dokonane wyrywkowo podczas regat.

8. TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
8.1.Wyścigi będą rozgrywane na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.
8.2.Schematy tras dla poszczególnych klas zostaną podane w Instrukcji Żeglugi.

9. PUNKTACJA
9.1.Wyścigi będą oceniane zgodnie z „systemem małych punktów” (przepis A4.1 – Przepisów
Regatowych Żeglarstwa).
9.2.Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów dla każdej z grup
9.3.W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony przy
końcowej ocenie regat.

10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora
regat podczas procedury zgłoszeniowej.

11. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i
sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach
dotyczących regat.

12. NAGRODY
Zwycięzcy regat w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody zgodnie z komunikatem organizatora.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub
niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za
jakąkolwiek szkodę spowodowana przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
– Monika Godlewska, tel. 504 229 129, email: matis585@wp.pl
– Arkadiusz Idzikowski, tel. 512-190-107, email: arekidzi94@o2.pl

 

 

Share Button