Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionym przeze mnie zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji regat przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Ponadto oświadczam, iż posiadam stosowne uprawnienia do prowadzenia jachtu żaglowego, a wyposażenie jachtu zgłoszonego do regat jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam ponadto, iż stan techniczny jachtu zapewnia bezpieczeństwo zarówno załodze jak i innym uczestnikom regat.
Oświadczam, iż w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia powodującego szkodę na osobie bądź w mieniu, nie będę kierował roszczeń w stronę Organizatora, który nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia spowodowane przez uczestników regat. Zobowiązuję się ponadto osobiście, iż żaden z członków mojej załogi nie wystąpi z takim roszczeniem wobec Organizatora.
Oświadczam, że wszyscy zgłaszani przeze mnie uczestnicy regat zostali przeze mnie pouczeni, iż biorą w nich udział na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Jednocześnie oświadczam, iż wszyscy zgłaszani przeze mnie uczestnicy regat wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora we wszystkich materiałach dotyczących regat.
Wysłanie zgłoszenia w formie elektronicznej jest równoznaczne ze złożeniem powyższych oświadczeń w formie pisemnej.