VI Dziecięce Regaty Masfrost Cup

Zawiadomienie o regatach
VI Dziecięce Regaty Masfrost Cup , 16-17.06.2018

1. ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Sportowy Tolkmicko. Komandorem Regat będzie Arkadiusz
Idzikowski.
1.2 Regaty będą rozgrywane na Zalewie Wiślanym przed portem w Tolkmicku, bazą regat i miejscem trzymania
sprzętu będzie Hangar Żeglarski w Tolkmicku, wodowanie sprzętu odbywać się przy miejscu trzymania sprzętu na
slipie w porcie w Tolkmicku.

2. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing
2017-2020 oraz Regulaminem i Zasadami Współzawodnictwa PSKO w 2018r, oraz przepisami klasy LASER.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY
3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień World Sailing.
3.2 Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: OPTIMIST grupa B, OPTIMIST grupa UKS, OPTIMIST
grupa 0 oraz w klasie LASER 4,7
3.3 Zbiorcze zgłoszenia do regat na załączonych formularzach należy dostarczyć do organizatora w terminie do dnia
16.06.2018 do godz. 9.00.
3.4 Wpisowe do regat wynosi:
3.4.1 50 zł od zawodnika Optimist grupa B.
3.4.2 30 zł od zawodników Optimist grupa UKS i grupa 0 oraz Laser 4,7.

4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
4.1 Zgłoszeń ostatecznych w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w miejscu trzymania sprzętu w dniu
16.06.2018 w godz. 07.00-9.00.
4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
legitymacja szkolna lub dowód osobisty zawodnika – grupa UKS oraz licencja zawodnika wraz z ubezpieczeniem
OC na kwotę 1 500 000 EURO oraz aktualne badania lekarskie. Zgłaszając zawodnika trener własnym podpisem
bierze odpowiedzialność za swojego zawodnika podczas regat.

 


5. PROGRAM REGAT.

16.06.2018(sobota)
07.00-10.00 Przyjmowanie zgłoszeń
10.00 Otwarcie regat
11.00 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
+ 10 min. po zakończeniu wyścigu
Start do kolejnych wyścigów
do. 17.00 Sygnał ostrzeżenia do kolejnych wyścigów

17.06.2018
10.00 Sygnał ostrzeżenia do kolejnych wyścigów
14.00 Sygnał ostrzeżenia dla ostatniego wyścigu
16.00 Ceremonia zakończenia regat, rozdanie nagród

5.2 Planowane jest rozegranie maksymalnie 8 wyścigów dla każdej z grup
5.3 W dniu 16.06.2018 sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu nie będzie podany później niż o godz. 15.00.
5.4 W dniu 17.06.2018 sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu nie będzie podany później niż o godz. 12.30.

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI.
Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w biurze regat najpóźniej w dniu 16.06.2018 godz. 9.00.
Kierownicy ekip, oraz zawodnicy przystępujący do regat indywidualnie, mogą otrzymać na swoją prośbę IŻ po
zakończeniu procedury zgłoszeniowej u organizatora. Wszyscy uczestnicy regat mają bezwzględny nakaz noszenia
na sobie kamizelek asekuracyjnych na wodzie.

7. POMIARY
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi mogą
być dokonane wyrywkowo podczas regat.

8. TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
8.1 Wyścigi będą rozgrywane na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.
8.2 Schematy tras dla poszczególnych klas zostaną podane w Instrukcji Żeglugi.

9. PUNKTACJA
9.1 Wyścigi będą oceniane zgodnie z „Systemem Małych Punktów” zgodnie z Dodatkiem A PRŻ
9.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów dla każdej z grup
9.3 W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony przy
końcowej ocenie regat.

10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora
regat podczas procedury zgłoszeniowej.

11. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez
organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich
materiałach dotyczących regat.

12. NAGRODY
Zwycięzcy (miejsca 1-3) regat w poszczególnych kategoriach: grupa B, grupa UKS, grupa 0 oraz Laser 4,7
otrzymają statuetki i medale, dyplomy

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub
niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek
szkodę spowodowana przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
– Arkadiusz Idzikowski – e-mail: biuro@tol-yacht.pl
– Monika Godlewska – tel.kom.: 504 229 129 e-mail: matis585@wp.pl

Share Button