Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

Zebranie odbędzie się w siedzibie UKS Tolkmicko ul. Parkowa 27  dnia: 02.04.2016
sobota o godzinie 12.00
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania – Prezes klubu.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór sekretarza zebrania.
4. Sprawdzenie listy obecności.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.
7. Sprawozdanie z działalności klubu za okres nierozliczony
8. Przedstawienie planu pracy na rok 2016
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie zebrania
Ze względu na wagę poruszanych spraw proszę  o niezawodne  przybycie.

Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może się odbyć ze względu na brak co najmniej połowy ogólnej liczby członków UKS Tolkmicko, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie nie wcześniej niż po upływie 30 minut i nie później niż 14 dni od pierwszego.
Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

Share Button